ویلای کاراکال شماره یک

سنگده استان مازنداران

آرشیتکت: محمد ترقی جاه

تیم طراحی: حسین ناصری ذاکر

سال ساخت: 1393-1395

زیربنا 450 م م ، مساحت زمین: 550 م م  تعداد طبقات: 3

کارفرما: م هاشم رکن، نادر قنبری

Share : Share on Facebook Share on Twitter

طراحی ویلای کاراکال شماره 1