محمد ترقی جاه
معمار، مدرس دانشگاه

موسس دفتر معماری ترقی جاه

آرشیتکت

مدیر پروژه

پژوهشگر دکتری معماری

مدرس مدعو دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران از سال 1385 تا کنون

کارشناس ارشد معماری و شهرسازی از دانشکده معماری و شهرسازی علم و صنعت ایران 1378